ASIANAJOTOIMISTO JURENTIA OY (”YHTIÖ”) / TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötiedot

Henkilötiedot, joita yhtiö kerää, perustuvat suurimmalta osiltaan yhtiön ja päämiehen välisiin keskusteluihin ja sähköpostitse tapahtuvaan kirjeenvaihtoon.

Nimen, syntymäajan/sotun sekä yhteystiedot (puhelin, osoite, s-posti) tallennamme tunnistamista, esteettömyysarviointia, rahanpesun estämistä sekä yhteydenpitoa varten. Tällaiset tallentuvat myös täyttämiesi tietojen osalta, mikäli täytät toimistomme internetsivustolla www.jurentia.fi olevan yhteydenottolomakkeen.

Taloudelliset (tulo-, varallisuus ja luottotiedot) tiedot tallennamme toimeksiantajan kanssa käytävien keskustelujen pohjalta. Tietoja tarvitaan moniin tarkoituksiin kuten oikeusavun hakemiseen, toimeksiantosopimuksen tekemiseen sekä muihin toimeksiantojen hoitamista koskeviin tarkoituksiin. Tarvittaessa tilaamme asiakkaan luottotiedot Asiakastieto Oyj:stä toimeksiantosopimuksen tai luotonvalvonnan toteuttamiseksi.

Oikeudellinen peruste tietojen käyttämiselle ja suojaaminen

Keräämme tietoja lakimääräisten velvoitteiden täyttämiseksi (esteettömyys, rahanpesun estäminen).

Keräämme tietoja toimeksiantojen asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Käytännössä lausuttu tarkoittaa muistiinpanoja, jotka ovat avuksi toimeksiantoja hoidettaessa. Edelleen toimeksiannon hoitamiseksi toimeksiantajan toimittama materiaali säilytetään toimeksiannon mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi täyttämiseksi.

Käymme läpi ja kehitämme jatkuvasti toimistomme henkilökunnan käytänteitä tietoturvallisen menettelyn läpiviemiseksi toimeksiannon jokaisessa vaiheessa. Toimistomme tietojärjestelmiin ei ulkopuolisilla ole pääsyä ja tiedot säilytetään aina palomuurilaitteistojen ja -ohjelmistojen, salasanojen sekä järjestelmävarmistusten takana. Toisaalta tietojen säilyttäminen on järjestetty tietoturvallisella tavalla varmuuskopioinnilla, minkä tietoturvataso on yhtäläinen edellä mainittujen muiden tallenteiden kanssa.

Yksityisyys

Toimeksiantajallamme on oikeus tutustua henkilötietoihinsa. Käytännössä nämä ovat kuitenkin pääsääntöisesti toimeksiantajalta itseltään toimeksiannon perustamiseksi ja hoitamiseksi vastaanotettuja tietoja sekä tarvittaessa mahdollisen luotonhallinnan arvioimiseksi otettuja luottotieto-otteita. Sinulla on myös oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista ja halutessasi voit rajoittaa henkilötietojen käsittelyn ainoastaan tietojesi säilyttämiseen. Selvyyden vuoksi todetaan, että toimeksiannon hoitamisen edellytys on järkevässä määrin tehtävien muistiinpanojen ja vastaanotettujen tietojen asianmukainen kirjaaminen, jotta toimeksianto on mahdollista hoitaa päämiehen etu turvaten. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei aineistoa käytetä miltään osin markkinoinnillisiin tarkoituksiin, vaan ainoastaan toimeksiantojen asianmukaisen täyttämisen mahdollistamiseksi.

Aineiston säilyttäminen

Säilytämme henkilön yksilöintitiedot ja yhteystiedot lakimääräisten asianajo-oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi (esteellisyysarviointi).

Toimeksiannon hoitamista varten luovutetut tiedot säilytämme asianajo-oikeudellisten velvoitteiden toteuttamiseksi vähintään 10 vuoden ajan toimeksiannon päättymisestä lukien, minkä jälkeen aineisto hävitetään tietoturvallisella tavalla.

Kenelle luovutamme henkilötietoja

Asianajotoimistona emme luovuta tietoja ulkopuolisille.

Kirjanpito- ja tilintarkastustoimisto saavat nähdäkseen toimistossamme syntyneen kirjanpitoaineiston. Tietojärjestelmätoimittajat huoltavat säännöllisesti tietojärjestelmämme.

Henkilön tunnistetietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen siten, kuin lainsäädännössä tältä osin edellytetään.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Emme luovuta tietoja kolmansiin maihin Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Yhteydenotto tietoturvaa koskevissa asioissa

Asianajotoimisto Jurentia Oy

Mannerheimintie 18

00100 Helsinki

09 6829 4400, toimisto@jurentia.fi, www.jurentia.fi

Halutessasi voit olla yhteydessä myös tietosuojaviranomaiseen.